Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden BrainFitnessClub

1. Algemeen en reikwijdte
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de deelnemers (hierna: “Deelnemer(s)” of “u”) die deelnemen aan alle evenementen, en (online) cursussen en trainingen (hierna gezamenlijk ook te noemen: “de Producten”) die worden georganiseerd en aangeboden door BrainFitnessClub, Apollovlinder 11, 8697 HT Sneek. Kamer van Koophandel nummer 56376502 te Sneek. BTW nummer: NL110379330B01, hierna te noemen “BrainFitnessClub”. Deze voorwaarden zijn aldus van toepassing op de relatie tussen BrainFitnessClub en de Deelnemer die de eigen producten van BrainFitnessClub afneemt via de website www.brainfitnessclub.nl (hierna: “de Website”) of schriftelijke overeenkomt met BrainFitnessClub. De producten van BrainFitnessClub bestaan uit: workshops, evenementen, (groeps)trainingen, coachgesprekken en elke vorm van media of informatie die aangeboden wordt door BrainFitnessClub.
1.2 BrainFitnessClub behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De laatste versie is te vinden op www.brainfitnessclub.nl.

2. Inschrijving voor de Producten van BrainFitnessClub

2.1 Iedereen vanaf 18 jaar kan zich bij BrainFitnessClub inschrijven voor de Producten van BrainFitnessClub. Voor inschrijving dient u te beschikken over een Nederlands of Belgisch postadres.
2.2 Inschrijven en bestellen kan via www.brainfitnessclub.nl of schriftelijk via de daartoe bestemde formulieren. U dient het (digitale) inschrijfformulier naar waarheid in te vullen. Blijkt dat u dat niet gedaan heeft, dan kan BrainFitnessClub uw inschrijving ongedaan maken of u de toegang ontzeggen tot het volgen van de Producten. De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. U mag (het materiaal van) de Producten niet delen met derden, noch op enige wijze openbaar maken (publiceren) via het internet of anderszins. U mag (het materiaal van) de Producten ook niet verveelvoudigen en aan andere personen of derden ter beschikking stellen. Indien u zich niet aan het bepaalde in deze bepaling houdt, handelt u onrechtmatig jegens BrainFitnessClub. Iedere Deelnemer die zich niet aan deze bepaling houdt wordt de toegang tot de Producten ontzegd zonder mogelijkheid tot restitutie. BrainFitnessClub neemt gerechtelijke stappen tegen Deelnemers die deze bepaling overtreden.
2.3 Door u in te schrijven voor de Producten van BrainFitnessClub verklaart u zich akkoord met deze Voorwaarden. Van deze Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door beide partijen is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Zodra BrainFitnessClub uw inschrijving en betaling voor een Product heeft ontvangen, is uw deelname definitief en kunt u niet meer annuleren. Inzake de inschrijving voor een evenement geldt het bepaalde in artikel 3.
2.5 BrainFitnessClub is gerechtigd om de Producten uit het aanbod te verwijderen alsmede om de inhoud van de Producten te wijzigen.

3. Additionele bepalingen voor evenementen
3.1 Een evenement vindt plaats op een aangegeven datum en locatie. U dient ter plaatse een geldig legitimatiebewijs te kunnen voorleggen. Indien u dit niet kunt, is de organisatie ter plaatste gerechtigd u de toegang tot het evenement te ontzeggen. BrainFitnessClub (de organisatie ter plaatse) is ook gerechtigd u de toegang te onthouden indien vaststaat dat u niet geheel aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3.2 BrainFitnessClub is gerechtigd het evenement te laten vervallen in geval van te weinig inschrijvingen of indien het door laten gaan van het evenement – om welke reden dan ook – niet opportuun is. U krijgt hierover uiterlijk 4 dagen voor aanvang van het evenement per e-mail bericht. U kunt dan kiezen voor inschrijving voor een ander evenement of voor restitutie van uw inschrijfgeld voor het betreffende evenement.

4. Betalingen
4.1 Zodra wij uw inschrijving of bestelling voor het Product ontvangen hebben, bent u verplicht het geld (zoals vermeld bij het betreffende Product) te voldoen binnen de betalingstermijn die vermeld wordt op de factuur die door BrainFitnessClub naar de Deelnemer verstuurd wordt. Alle totaalbedragen zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
4.2 BrainFitnessClub kent de volgende betalingsmogelijkheden: bancaire overboeking op basis van factuur
4.3 Deelrestitutie van eventueel in rekening gebracht inschrijvingsgeld is niet mogelijk. Een uitzondering hierop is in geval een evenement is geannuleerd wegens een beperkt aantal inschrijvingen of wegens ziekte van de trainer zoals bedoeld in artikel 3.2.
4.4 In geval van restitutie neemt BrainFitnessClub contact met u op om de restitutiegegevens te controleren. Er wordt alleen gerestitueerd op de rekening van de persoon die zich voor het Product heeft ingeschreven.

5. Abonnementsvormen

5.1 De overeengekomen abonnementsvorm staat op het inschrijfformulier vermeld.
5.2 Het gebruik van de Producten is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.
5.3 Indien u geen lid bent van Optisport Health Club Sneek en gebruik maakt van een strippenkaart of maandabonnement bij BrainFitnessClub, bent u verplicht om een toegang sleutel aan te schaffen tegen eenmalige betaling van € 12,50, direct te voldoen aan de balie van Optisport Health Club. Zonder toegang sleutel kan u de toegang geweigerd worden door Optisport Health Club Sneek.

6. Gebruik strippenkaart
6.1 Indien u een strippenkaart heeft aangeschaft dan is deze persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
6.2 De strippenkaart is onbeperkt geldig en kan uitsluitend gebruikt worden om deel te nemen aan groepstrainingen van BrainFitnessClub.

7. Abonnementsduur en -beëindiging
7.1
Een maandabonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd, met een minimale abonnementsduur van één kalendermaand. Deze minimale abonnementsduur zal ingaan vanaf de ingangsdatum zoals vermeld op het inschrijfformulier. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, bestaat de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt eerder indien (en op het moment dat) het clublid gebruik maakt van de trainingsfaciliteiten.
7.2 Indien het clublidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst en het clublid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van BrainFitnessClub, is het clublid voor deze extra dagen een aanvullende contributie verschuldigd. Deze wordt naar rato van het aantal extra dagen berekend en hiervoor wordt een deelbetaling in rekening gebracht.
7.3 Het abonnement kan gedurende de minimale abonnementsduur van één kalendermaand niet door een clublid worden beëindigd.
7.4 De opzegtermijn bedraagt één maand, waarbij eventuele achterstand in contributie niet wordt meegerekend en de ingangsdatum van de overeenkomst bepalend is.
7.5 Het abonnement door kan door het clublid uitsluiten schriftelijk worden opgezegd. Schriftelijk opzeggen dient altijd “Aangetekend” te geschieden. Schriftelijke opzeggingen worden te allen tijde schriftelijk bevestigd door BrainFitnessClub.

8. Partnerabonnement
8.1 Indien een partner van een clublid (met maandabonnement) zich inschrijft voor een maanabonnement komt de partner in aanmerking voor een korting van 25% ten opzichte van de reguliere abonnementsprijs. Deze optie kan gekozen worden op het inschrijfformulier. De abonnementsprijs wordt automatisch verhoogd naar de reguliere abonnementsprijs per maand, vanaf de eventuele beëindigingsdatum van het maandabonnement van de partner van het clublid die gebruik maakt van de kortingsregeling voor partners.

9. Wijzigingen abonnementsprijs
9.1 BrainFitnessClub behoudt zich het recht voor om op 1 januari van elk kalenderjaar de abonnementsprijzen te indexeren met maximaal het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties. Indien het clublid zich niet in de prijswijziging kan vinden heeft deze het recht om het abonnement met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 op te zeggen en te beëindigen.

10. Voordeelabonnement Optisport Health Club Sneek
10.1 Clubleden van BrainFitnessClub die geen lid zijn van Optisport Health Club Sneek, kunnen gebruik maken van een maandelijks opzegbaar voordeelabonnement bij Optisport Health Club Sneek met een kortingsabonnementsprijs zoals genoemd op het inschrijfformulier, exclusief eenmalig € 25,00 aan inschrijfkosten. Dit voordeelabonnement heeft een minimale looptijd van één maand en geeft recht tot onbeperkt gebruik van de (sport)faciliteiten van Optisport Health Club Sneek. De facturatie en incasso wordt door Optisport Health Club Sneek verzorgd. Separate inschrijving bij Optisport Health Club is vereist om gebruik te maken van het voordeelabonnement.

11. Aansprakelijkheid

11.1 BrainFitnessClub en eventueel bij de uitvoering van de activiteiten betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke bezittingen tijdens de door hen georganiseerde activiteiten.
11.2 Deelname aan activiteiten van BrainFitnessClub is geheel op eigen risico. BrainFitnessClub is niet aansprakelijk voor door u geleden schade, direct of indirect, van welke aard ook, voortvloeiend uit deelname aan de Producten.
11.3 BrainFitnessClub is niet aansprakelijk voor enige schade, indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming, die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van BrainFitnessClub gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: staking, bezetting, natuurrampen, stremmingen, ziekte van personeel van BrainFitnessClub en/of spreker tijdens een evenement, het tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van BrainFitnessClub of van andere door BrainFitnessClub ingeschakelde derden.
11.4 De voorwaarden, waaronder prijzen, zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die op enige wijze berusten op het merk van BrainFitnessClub, alsmede op de Producten van BrainFitnessClub komen uitsluitend toe aan BrainFitnessClub en/of haar licentiegevers.
12.2 De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de Website (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, lay-out) berusten uitsluitend bij BrainFitnessClub. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BrainFitnessClub is het onder meer niet toegestaan de Website of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

13. Vragen en opmerkingen
13.1 U kunt als Deelnemer op de Website of op de social media kanalen een review schrijven over het Product dat u heeft afgenomen. U dient daarbij net taalgebruik te bezigen. Beledigende of anderszins aanstootgevende teksten zal BrainFitnessClub verwijderen.
13.2 BrainFitnessClub heeft een evaluatieprocedure om de kwaliteit van de Producten te toetsen. BrainFitnessClub kan voor dat doel een e-mail sturen met het verzoek mee te willen werken aan een enquête.
13.3 Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact met BrainFitnessClub opnemen door middel van het contactformulier op de Website, een e-mailbericht sturen of telefonisch contact zoeken.
13.4 Anonieme opmerkingen, berichten, reviews of klachten worden ter kennisgeving aangenomen, maar worden verder niet in behandeling genomen noch geplaatst op de Website.

14. Privacyreglement
14.1 Om gebruik te maken van de Producten van BrainFitnessClub verschaft u als Deelnemer (persoons)gegevens aan BrainFitnessClub. Deze gegevens, zoals door u aan ons opgegeven, worden opgeslagen in het klantenbestand van BrainFitnessClub. BrainFitnessClub is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens met als doel om enerzijds uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen BrainFitnessClub en de Deelnemer in verband met aanmelding voor de Producten en, indien van toepassing, de afhandeling van betalingen en anderzijds om een administratie bij te houden van alle deelnemers. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om u te informeren over zaken aangaande de door uw gekozen Producten of om u te informeren over andere activiteiten of aanbiedingen gerelateerd aan BrainFitnessClub.
14.2 Met het akkoord op deze algemene voorwaarden erkent de deelnemer op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt. BrainFitnessClub zal zich ten alle tijden houden aan haar geheimhoudingsplicht, tenzij deze informatie-uitwisseling plaats vindt in het kader van voortgangsbesprekingen in supervisie-, intervisie- of intercollegiaal overleg. Er worden geen namen genoemd en verspreidt. Ook van deelnemers aan activiteiten wordt verwacht dat zij discreet omgaan met informatie van andere deelnemers.

15. Overige bepalingen
15.1 Op deze Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de rechtbank te Leeuwarden bij uitsluiting de bevoegde rechter.

UA-71378319-1